Skip to main content


"We willen wetenschap graag definiëren als een voorlopige conclusie, een tijdelijk inzicht, ontstaan uit observatie en ervaring, waarover gedialogeerd wordt."


Samenzorg wil mensen verbinden die open staan voor holistische en multidisciplinaire zorg, en die oog hebben voor alle aspecten van de mens: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. We stimuleren en ondersteunen het zelfgenezend vermogen van mensen. We bieden informatie aan zodat mensen hun gezondheid in eigen handen kunnen nemen. 


Eén van de doelen van Samenzorg is het creëren van onderzoek- en analysepraktijken die de algemene kennis versterken van de gemeenschap. Eigenlijk is dit een antwoord op een openlijke maatschappelijke vraag van het Itinera Instituut;(2008). We zijn intussen meer dan 15 jaar later en wij willen ons steentje bijdragen. (Zie quotes na dit artikel)


We willen wetenschap graag definiëren als een voorlopige conclusie, een tijdelijk inzicht, ontstaan uit observatie en ervaring, waarover gedialogeerd wordt. Luisteren in dialoog betekent een constant leerproces. We noemen het voorlopig en tijdelijk, omdat wetenschap nooit vaststaat of eindigt. Als iets wordt benoemd als "een zekere en onveranderlijke waarheid", vooral wanneer het over gezondheid en ziekte gaat, dan is het per definitie niet meer wetenschappelijk, maar dogmatisch. Censuur is de volgende stap. Dialoog wordt dan overbodig of zelfs verboden. Persoonlijke groei, diepere inzichten in ziekte en gezondheid, en mogelijke paden naar genezing zijn dan niet meer mogelijk of toegelaten. Hierdoor wordt de mens belemmerd in het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot zelfheling.


Het is onze doelstelling met Samenzorg om naast het verbinden van mensen (zorgvraag en zorgaanbod vanuit een visie zoals hierboven omschreven), ook informatie te verstrekken aan onze leden. Daarnaast is het onze bedoeling om met onze informatie - ontstaan uit ervaring - op langere termijn ook in dialoog te treden met andere zorgactoren (artsen, specialisten, universiteiten, ziekenfondsen, politici). In eerste instantie zijn we nu opgestart met onze podcast, waar zorgverleners aan bod komen alsook patiëntenverhalen en boekbesprekingen. Het is een open dialoog, en we brengen ook de verschillende zorgverleners en -visies bij elkaar, om kruisbestuiving mogelijk te maken. 


Quotes van Itinera Instituut 2008

In hun verslag van 2008: “De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies” staat:

1/ "Uitgaven voor gezondheid groeien exponentieel; zowel voor sociale zekerheid als voor patiënt!
2/ Er is nood aan een veel bredere visie op gezondheid (rekening houdend met welzijn in al zijn dimensies), met meer betrokkenheid van burgers-patiënten, ziekenkassen, private verzekeraars en leveranciers van goederen en diensten.
3/ Nood aan terdege informatie aan burger-patiënt zodat vrijheid van keuze echt mogelijk is, bv gespecialiseerde websites met publicatie van gegevens.
4/ We moeten – zoals het KCE beklemtoont – “de gegevens met betrekking tot de kwaliteit verzamelen, meten, controleren en ter beschikking stellen. Deze nieuwe prioriteit zal de dynamiek van het systeem versterken en zal de patiënt in staat stellen om beter gefundeerde keuzes te maken.”
5/ “De ziekenkassen en private verzekeraars mogen niet langer loutere terugbetalingsinstellingen zijn. Ze moeten de patiënten raad geven en voorlichten; ze moeten samenwerken met de zorgverstrekkers met het oog op de verbetering van de kwaliteit en ze moeten actief deelnemen aan de coördinatie. (..). De burger-patiënt moet worden gestimuleerd om zich als een verantwoordelijke consument te gedragen. Hiervoor is nodig dat hij beter op de hoogte is van de kosten en van de keuzen die hij maakt.”