Skip to main content

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid van vzw Samenzorg inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website of uw deelname aan activiteiten (live of online).

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.


Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van onze diensten. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op onze dienstverlening, en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg of via de post informatie over nieuwe diensten en ontwikkelingen doorsturen.

Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen, kan u ons dit laten weten via een mail naar contact@samenzorg.nu.

Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres telkens u onze website bezoekt.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van vzw Samenzorg De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met vzw Samenzorg heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.


Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

- Een contractuele relatie van zodra u zich registreert, lid wordt en van onze diensten gebruik maakt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.


Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst te leveren.

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Vzw Samenzorg behoudt zich wel het recht voor om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.


Live/online activiteiten

Tijdens onze workshops, studie/infodagen, of events, die wij alleen of met partnerorganisaties opzetten, of als partnerorganisatie ondersteunen, maken wij ook sfeerbeelden (foto en video) die gebruikt kunnen worden op de website,

nieuwsbrieven en/of social media van vzw Samenzorg. Indien u dit niet wenst, kan u ons dit ter plaatse bij aanmelding laten weten, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen: · Ofwel door een brief te versturen aan contact@samenzorg.nu

    · Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

    · Bij live/online events kan u bij de verantwoordelijke van het onthaal uw bezwaar aantekenen met betrekking tot gebruik van sfeerbeelden (foto en       video) die gebruikt kunnen worden op de website, nieuwsbrieven en/of social media van vzw Samenzorg.

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.


Termijn van bewaring van uw gegevens

Vzw Samenzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruikt bij.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door vzw Samenzorg. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: contact@samenzorg.be. De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker.


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.