Bert Cools

16/07/2023 16:41 Door Samenzorg

“Gezondheidszorg met een grote G”

De mens is een spiritueel en bezield wezen met een tijdelijk fysiek lichaam als voertuig. De nieuwe tijd vraagt om vernieuwing op een aantal gebieden. Leven vanuit voortschrijdend inzicht en bewustzijn.

Zo ook in de gezondheidszorg. Het enkelzijdige klassiek wetenschappelijke principe in de omgang met gezondheid en ziekte van het huidige reguliere systeem heeft gediend, maar is op deze manier niet nog langer houdbaar. Zelfs niet financieel. Ook het huidige debacle in de gezondheidszorg dwingt ons om dat dringend te herbekijken en te heroriënteren. We hebben nu een keuze te maken voor het welvaren van de mensheid nu en in de eerstkomende tijden.

Je kan niet vruchteloos blijven proberen om problemen op te lossen met een gedachtengoed dat mee de aanleiding heeft gevormd voor het probleem dat zich stelt. Blijf niet nog langer krampachtig vasthouden aan een verouderd gedachtengoed wanneer je merkt dat de problemen alleen maar erger, ernstiger en grotesker worden. Goed geprobeerd, maar een wetenschap zonder ziel is stervende.
Elke vernieuwing start vanuit een andere gedachte dan de tot dan toe gevestigde gedachte. Bewustzijnsgroei creëert een vernieuwd beeld, een vernieuwde visie om die in het dagelijkse leven toe te passen. Een ding is zeker: de ziel, de spiritualiteit, de mens als spiritueel wezen dient terug in de gezondheidszorg te worden toegevoegd!

Hoe pakken we dat dan best aan?
Vanuit theoretische, universele modellen, getoetst aan wetenschap en afgestemd op esoterische kennis wordt een logisch beeld geschetst van de Mens en zijn bezieling, de Wereld en het Leven in al zijn facetten. Door een dieper inzicht in jezelf als individu, jezelf als onderdeel van het grote geheel.  Met het oorzakelijk verband tussen alle verschijnselen kan een ruimere visie ontstaan. Hierdoor worden antwoorden op grote levensvragen duidelijker:
‘Wie ben ik als mens? Waar kom ik vandaan? Wat is de betekenis van het leven? Waarom verloopt het leven en mijn leven op deze manier? Wat is de oorsprong en de oorzaak en de diepere betekenis van “ziekte”?

Het fenomeen mens is een onderdeel van de evolutie van het grote universum. In het universum draait alles om wille van de groei van bewustzijn, een toenemende complexiteit van bewustzijn. In deze voordracht gaan we dieper in op wie de mens écht is en waarom die er is, bekeken vanuit een metavisie, een Universele Visie.

De invalshoek voor de korte reeks is de zoektocht van de bezielde spirituele mens om in harmonie te blijven met de steeds wisselende omstandigheden van het grote universum en zo het behouden van “gezondheid”. Door op deze manier naar het leven te kijken, ontstaan er diepe inzichten in de processen van menselijke evolutie en in het dagelijkse leven. Een nieuwe manier van omgaan met "lichaamscommunicatie" of “ziekte” komt te voorschijn: Genesis.

Vanuit deze visie slagen we er in om een basisbeeld te creëren voor de aanpak van een vernieuwde vorm van de gezondheidszorg in de nieuwe maatschappij in de nieuwe tijd. Een noodzakelijke nieuwe visie voor de toekomst: een integrale Gezondheidszorg waar bewustzijnsgroei centraal staat.

Wie is Bert Cools?
Bert Cools (°1967) is een stille, ingetogen, gedreven levensleraar.
Hij studeert verpleegkunde, gevolgd door een lerarenopleiding. Hij werkt als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorgen in het U.Z. Leuven en daarna als docent in een school voor verpleegkunde te Leuven.

Vanuit een innerlijk gemis en de confrontatie met de uitdagingen op zijn levensweg, ontstaat een steeds brandender verlangen om op zoek te gaan naar het ware weten. Op zoek naar meer inzicht in zichzelf, de mens, het leven op aarde en de kosmos volgt hij meerdere opleidingen en workshops en begint hierover boeken te lezen.

Met de natuurlijke  wetmatigheden van het leven als uitgangspunt gaat hij steeds dieper op zoek naar het wezen van de mens en alles wat is…
Vanuit een grote verwondering en een diep enthousiasme, vanuit de geboren leraar en genezer in zichzelf ontstaat een groeiend verlangen om bruggen te bouwen. Bruggen tussen oude verhalen uit eeuwenoude wijsheidstradities, universele wetmatigheden en nieuwe verhalen uit de hedendaagse wetenschap. Bruggen als uitnodiging naar anderen toe, om verbindingen te maken, op weg naar een wereld van vollediger mens-zijn.

Bert zet zijn verlangen in de wereld en wordt werkzaam als docent/coach/ levensbegeleider: als zelfstandige, als freelancer.
Hij begeleidt mensen naar meer inzicht in jezelf en het leven op een vernieuwende manier, vanuit een bredere visie op mens-zijn in al zijn aspecten: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Hij nodigt je uit om verbinding te maken met de leraar en de heler in jezelf…

Samenzorg